Dziękujemy wszystkim, którzy przekazują 1% swojego podatku na Radka!

Pra­gnie­my z Całe­go ser­ca podzię­ko­wać wszyst­kim oso­bą któ­re roz­li­cza­jąc się z Urzę­dem Skar­bo­wym wska­za­li Rad­ka i prze­ka­za­li dla Nie­go swój 1% Podat­ku. Ponie­waż nie zna­my nazwisk i indy­wi­du­al­nie nie może­my powie­dzieć dzię­ku­ję, chcia­łam poin­for­mo­wać z jakich Urzę­dów Skar­bo­wych i podać ilość osób któ­re nas wspo­mo­gły:

 • Wło­cła­wek — 175 osób
 • Opocz­no — 4
 • Prusz­ków — 1
 • Żyrar­dów — 1
 • Łódź — 2
 • Legio­no­wo — 2
 • War­sza­wa — 1
 • Alek­san­drów Kuj — 2
 • Byd­goszcz — 5
 • Radzie­jów — 6
 • Skier­nie­wi­ce — 6
 • Koło — 1
 • Koło­brzeg — 2
 • Sta­ro­gard Szcze­ciń­ski — 1
 • Lip­no — 2

Dzię­ku­je­my!

Podzię­ko­wa­nia dla Fun­da­cji i Insty­tu­cji któ­rzy dofi­nan­so­wa­li pobyt syna na tur­nu­sach reha­bi­li­ta­cyj­nych w Ośrod­ku NEURON lub w Ośrod­ku ZABAJKA.

 • Restau­ra­cja Impre­sja
 • Fun­da­cja Pol­sat
 • Fun­da­cja TVN
 • Fun­da­cja PKO BP
 • Fun­da­cja Dobro­czyn­no­ści z Wro­cła­wia
 • Fun­da­cja Zakła­dy Kór­nic­kie PL. z Kór­ni­ka
 • Fun­da­cja Ener­ga z Gdań­ska
 • Pre­ze­so­wi K. Grzą­dzie­lo­wi i współ­pra­cow­ni­kom Fun­da­cji “SAMOTNA MAMA” za pro­wa­dze­nie sub­kon­ta Rad­ka od 2008 r.
 • Fir­mie Guten­berg — Pani K. Kudeł i wszyst­kim pra­cow­ni­kom, któ­rzy bar­dzo nam pomo­gli w reali­za­cji stro­ny inter­ne­to­wej i powsta­niu fol­de­rów.
 • M. Gla­zi­ko­wi i J. Jasiń­skiej — za poda­ro­wa­nie 15 ksią­żek pt. “Odpo­czy­na­nie” w 2009 r.
 • Iri­nie Potew­skiej ze Sto­wa­rzy­sze­nia Pasja za nama­lo­wa­nie obraz­ków prze­zna­czo­nych na aukcję.
 • TV Kuja­wy i Pani Moni­ce za infor­ma­cje w wia­do­mo­ściach
 • Wszyst­kim oso­bom, któ­re były w dniu 18.12.2010r na kier­ma­szu przed­świą­tecz­nym w Sta­re Remi­zie prze­ka­za­ły róż­ne przed­mio­ty dla Rad­ka z prze­zna­cze­niem na aukcję:
  • Danu­cie Kowal­skiej ze Sto­wa­rzy­sze­nia Pasja
  • Pani Kie­row­nik Sta­rej Remi­zy
  • Wan­dzie Miko­ła­jew­skiej
  • Doro­cie Macie­jew­skiej
  • Gra­ży­nie Świ­tak
  • Regi­nie Maj­chrzak
  • Ire­nie Naj­dek
  • Elż­bie­cie Wuj­kie­wicz
  • Annie Jarzę­bow­skiej
  • Krzysz­to­fo­wi Zawac­kie­mu
  • oraz tym, któ­rych nie wymie­ni­łam (bo być może nie zapi­sa­łam) — prze­pra­szam i dzię­ku­ję!
 • Pani Mał­go­rza­cie Wasz­kie­wicz za poda­ro­wa­nie obra­zu nama­lo­wa­ne­go sto­pą.
  (wię­cej o Pani Mał­go­rza­cie na jej stro­nie)
 • Pani Jadwi­dze Jaro­szew­skiej ze Sto­wa­rzy­sze­nia WŁO-ART za poda­ro­wa­nie dwóch obra­zów
 • Pani Iwo­nie Łącz­nej z Gale­rii TAURUSART za współ­pra­cę oraz poda­ro­wa­nie 6 ozdób z masy sol­nej
 • Pani Doro­cie Salo­moń­czyk za poda­ro­wa­nie szka­tuł­ki zdo­bio­nej meto­dą deco­upa­ge
 • Pań­stwu Dzie­dzic ze sto­wa­rzy­sze­nia WŁO-ART za poda­ro­wa­nie 3 obra­zów i rzeź­by
 • Panu Jerze­mu Zegar­liń­skie­mu z byd­go­skiej agen­cji ZEGART za anglo­ję­zycz­ny album z wysta­wy Foto­gra­fii Dzi­kiej Przy­ro­dy
 • Pani Ire­nie Pode­dwor­nej za poda­ro­wa­nie 3 obraz­ków “Anioł­ki nama­lo­wa­nie na desecz­kach”
 • Panu Mariu­szo­wi Kon­czal­skie­mu i jego tacie, Miko­ła­jo­wi za 3 obra­zy, któ­re zosta­ły wyli­cy­to­wa­ne za łącz­ną kwo­tę 1550zł
 • Pani Ani Jarzę­bow­skiej za współ­pra­cę i wie­le wspa­nia­łych poda­ro­wa­nych rze­czy — ręcz­nie wyko­na­ną biżu­te­ria, kart­ki oko­licz­no­ścio­we, ozdob­ne koper­ty i listy
 • Nie­zna­nej Oso­bie za książ­kę “VAMOS PEREGRINO” W.Antkowiaka — prze­ka­za­nej przez Mał­go­rza­tę Ciu­pę z Toru­nia
 • Cio­ci Celi­nie Kowa­lew­skiej za wspa­nia­ły 4-pię­tro­wy tort
 • Cio­ci Ani Janik za prze­pysz­ny tort
 • Panu Zdzi­sła­wo­wi Wiśniew­skie­mu za opra­wie­nie 3 obra­zów po kosz­tach mate­ria­łu
 • Przy­ja­cio­łom z Anglii — Pań­stwu Kulej za poda­ro­wa­nie ręcz­nie nama­lo­wa­ne­go por­ce­la­no­we­go tale­rza, któ­ry przed­sta­wia angiel­ski wido­czek
 • Orga­ni­za­to­rom cha­ry­ta­tyw­ne­go balu kar­na­wa­ło­we­go, arty­stom licy­to­wa­nych prac i gościom.
 • Pani Agniesz­ce Mar­szał za wywiad na ante­nie radia Gra
 • Pani Rena­cie Kudeł z gaze­ty Kujaw­skiej za arty­kuł o Rad­ku
 • Zespo­ło­wi Cza­qu za poda­ro­wa­nie wła­snej pły­ty z auto­gra­fa­mi całe­go zespo­łu