Radkowi można pomóc poprzez:

Przekazanie swojego 1% podatku:

W PIT wpi­su­je­my:

KRS 0000186434
z dopi­skiem dla Rad­ka Wisniew­skie­go-139/W

Darowizny w PLN:

NR: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 -na lecze­nie i reha­bi­li­ta­cję Rad­ka Wiśniew­skie­go -139/W
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
“SŁONECZKO”
77–400 ZŁOTÓW, STAWNICA 33

Darowizny z zagranicy:

Fun­da­cja pomo­cy oso­bom nie­peł­no­spraw­nym “Sło­necz­ko”
77-Zło­tów, Staw­ni­ca 33

Wpłaty w Euro:

kod SWIFT(BIC): GBW CPL PP-76 8944 0003 0000 2088 2000 0050
z dopi­skiem na lecze­nie i reha­bi­li­ta­cję Rad­ka Wiśniew­skie­go -139/W

Wpłaty w USD:

kod SWIFT(BIC): GBW CPL PP-97 8944 0003 0000 2088 2000 0060
z dopi­skiem na lecze­nie i reha­bi­li­ta­cję Rad­ka Wiśniew­skie­go-139/W

Inne formy pomocy:

Kupić cegieł­kę – pocz­tów­kę lub inne wysta­wio­ne przed­mio­ty na aukcji ALLEGRO “cha­ry­ta­tyw­nie dla Rad­ka”

Wpłacając dowolną kwotę

na kon­to Rad­ka w Fun­da­cji “Sło­necz­ko” bez uczest­nic­twa w aukcji inter­ne­to­wej:

FUNDACJA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM “SŁONECZKO”
77–400 Zło­tów, Staw­ni­ca 33
Nr rachun­ku 89894400030000208820000010
z dopi­skiem na lecze­nie i reha­bi­li­ta­cję Rad­ka Wisniew­skie­go-139/W

Mile widzia­ne daro­wi­zny, któ­re zosta­ną prze­zna­czo­ne na tera­pię z del­fi­na­mi.

Infor­mu­jąc zna­jo­mych i przy­ja­ciół, o pomo­cy dla Rad­ka – two­rząc łań­cu­szek pomo­cy.
Jeśli wpad­niesz na inny spo­sób pomo­cy moje­mu syn­ko­wi, chęt­nie wysłu­cham pro­po­zy­cji.

Dziś Ty pomożesz Radkowi — a Tobie pomoże ktoś inny.
Pamiętaj — okazane dobro powraca.