3 days ago 

Nakręt­ki też zbie­ra­my i do reha­bi­li­ta­cji dokła­da­my.
W tym tygo­dniu kil­ka­dzie­siąt kilo­gra­mów do nas dotar­ło.
Bar­dzo bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy mają dobre ser­du­cha.

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 days ago 
Zdję­cia z posta użyt­kow­ni­ka Cegieł­ki i Nakręt­ki dla Rad­ka Wiśniew­skie­go

Waka­cje trwa­ją, DZIĘKUJEMY tym co o nas pamię­ta­ją i fan­ta­mi wspie­ra­ją.
Doro­ta Kry­ska Dudziń­ska Bar­ba­ra Sło­mia­na i Elż­bie­ta Noga
Wkrót­ce zacznie­my licy­to­wać by dziel­ne­go Rad­ka See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 week ago 

Zbie­ram Pla­sti­ko­we nakręt­ki by doło­żyć do reha­bi­li­ta­cji nie­peł­no­spraw­ne­go syna. Może chcesz oddać???
Napisz, odbio­rę lub podam adres, gdzie dostar­czyć.

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago 
Zdję­cia z posta użyt­kow­ni­ka Cegieł­ki i Nakręt­ki dla Rad­ka Wiśniew­skie­go

Wró­ci­li­śmy z Del­fi­no­te­ra­pii, któ­ra była moż­li­wa dzię­ki Wam Kocha­ni zna­jo­mi i przy­ja­cie­le. Zbie­ra­jąc nakręt­ki, licy­tu­jąc poda­ro­wa­ne fan­ty czy wpła­ca­jąc 1% See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 weeks ago 
Zdję­cia z posta użyt­kow­ni­ka Cegieł­ki i Nakręt­ki dla Rad­ka Wiśniew­skie­go

Wita­my z Tru­skaw­ca. Komu podo­ba­ją się regio­nal­ne obra­zy wyszy­wa­ne nit­ką. Czy ktoś zechciał­by powal­czyć o takie pod­czas licy­ta­cji dla Rad­ka. Łap­ka w górę kto jest na tak. 

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago 
Zdję­cia z posta użyt­kow­ni­ka Cegieł­ki i Nakręt­ki dla Rad­ka Wiśniew­skie­go

Rośnie góra nakrę­tek. Bar­dzo dzię­ku­je­my

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 mon­ths ago 
Zdję­cia z posta użyt­kow­ni­ka Cegieł­ki i Nakręt­ki dla Rad­ka Wiśniew­skie­go

Kolej­ne fan­ty do Nas dotar­ły dzię­ki Kasia Woź­niak i jej mamie. Dzię­ku­ję.

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 mon­ths ago 
Zdję­cia z posta użyt­kow­ni­ka Cegieł­ki i Nakręt­ki dla Rad­ka Wiśniew­skie­go

Dużo ćwi­czy­my i osią­ga­my upra­gnio­ne cele. W zamian Radek dosta­je nagro­dy. Tym razem była to wizy­ta w Papu­gar­ni w Byd­gosz­czy.

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 mon­ths ago 
Zdję­cia z posta użyt­kow­ni­ka Cegieł­ki i Nakręt­ki dla Rad­ka Wiśniew­skie­go

Po powro­cie z Gac­na, w domu odwie­dzi­li Nas Pano­wie z Klu­bu Kibi­ca ANWIL.
Z oka­zji Dnia Dziec­ka Radek otrzy­mał Gadże­ty Anwi­lu, sło­dy­cze oraz
kil­ka kilo­gra­mów nakrę­tek.
Bar­dzo, bar­dzo See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 mon­ths ago 

Co mam dać Ci Syn­ku w Dzień Two­je­go Świę­ta??
Pyta zasmu­co­na mama Swe­go Kocha­ne­go Księ­cia.
Dzień Dziec­ka Dziś już…
Ja nie chcę dla Cie­bie gwiazd­ki z nie­ba
ani tysią­ca róż.
Mam jed­no See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of  »