2 weeks ago 

Chcesz zbie­rać nakręt­ki dla Rad­ka w pla­ców­ce oświa­to­wej gdzie pra­cu­jesz? Napisz na priv, dostar­czę plakaty. 

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 weeks ago 
Album bez nazwy

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 weeks ago 
Zdję­cia z posta użyt­kow­ni­ka Cegieł­ki i Nakręt­ki dla Rad­ka Wiśniewskiego

Cegieł­ki czy­li fan­ty na licy­ta­cję też otrzy­mu­je­my. Dzię­ku­ję Mar­ta Walczak

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
3 weeks ago 
Zdję­cia z posta użyt­kow­ni­ka Cegieł­ki i Nakręt­ki dla Rad­ka Wiśniewskiego

Dzię­ku­je­my kolej­nym oso­bom za dostar­czo­ne do nas Nakręt­ki. Jest Was kocha­ni Tak dużo, że nie jestem w sta­nie wszyst­kim podzię­ko­wać imien­nie. Jeste­ście wspa­nia­li, a nam jest łatwiej See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago 

Nakręt­ki też zbie­ra­my i do reha­bi­li­ta­cji dokła­da­my.
W tym tygo­dniu kil­ka­dzie­siąt kilo­gra­mów do nas dotar­ło.
Bar­dzo bar­dzo dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy mają dobre serducha. 

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago 
Zdję­cia z posta użyt­kow­ni­ka Cegieł­ki i Nakręt­ki dla Rad­ka Wiśniewskiego

Waka­cje trwa­ją, DZIĘKUJEMY tym co o nas pamię­ta­ją i fan­ta­mi wspie­ra­ją.
Doro­ta Kry­ska Dudziń­ska Bar­ba­ra Sło­mia­na i Elż­bie­ta Noga
Wkrót­ce zacznie­my licy­to­wać by dziel­ne­go Rad­ka See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago 

Zbie­ram Pla­sti­ko­we nakręt­ki by doło­żyć do reha­bi­li­ta­cji nie­peł­no­spraw­ne­go syna. Może chcesz oddać???
Napisz, odbio­rę lub podam adres, gdzie dostarczyć. 

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago 
Zdję­cia z posta użyt­kow­ni­ka Cegieł­ki i Nakręt­ki dla Rad­ka Wiśniewskiego

Wró­ci­li­śmy z Del­fi­no­te­ra­pii, któ­ra była moż­li­wa dzię­ki Wam Kocha­ni zna­jo­mi i przy­ja­cie­le. Zbie­ra­jąc nakręt­ki, licy­tu­jąc poda­ro­wa­ne fan­ty czy wpła­ca­jąc 1% See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of  »