3 weeks ago

1. Prze­każ swój 1% podat­ku
PIT wpi­su­je­my KRS 0000186434 z dopi­skiem dla Rad­ka Wiśniew­skie­go-139/W

2. WPŁAĆ DAROWIZNĘ
w zło­tów­kach na kon­to: NR: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 — na See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
Zdję­cia z posta użyt­kow­ni­ka Cegieł­ki i Nakręt­ki dla Rad­ka Wiśniew­skie­go

Rośnie góra nakrę­tek z prze­zna­cze­niem na Rad­ka reha­bi­li­ta­cję. Dzię­ku­je­my wszyst­kim któ­rzy Je dla Nas zbie­ra­ją. Taka malut­ka nakręt­ka a tak wie­le zna­czy. A może i Ty dołą­czysz do gro­na See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago

Zbie­ra­my nadal PLASTIKOWE NAKRĘTKI.
Są to nakręt­ki po sokach, napojach,wodzie, mle­ku, kawie,czekoladzie, che­mii gospo­dar­czej i środ­kach czy­sto­ści .
Jest nam ich potrzeb­nych 5 ton, żeby See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
Zdję­cia z posta użyt­kow­ni­ka Cegieł­ki i Nakręt­ki dla Rad­ka Wiśniew­skie­go

Kolej­ne dwie oso­by Mar­ta Zię­ta­ra i Justy­na Fry­mus prze­ka­za­ły książ­ki dla Rad­ka. Wkrót­ce zosta­ną wysta­wio­ne do Licy­ta­cji. Bar­dzo dzię­ku­je­my za każ­dy gest pomo­cy

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
1 month ago
Zdję­cia z posta użyt­kow­ni­ka Cegieł­ki i Nakręt­ki dla Rad­ka Wiśniew­skie­go

Oj kocha­ni wkrót­ce w gru­pie
www.facebook.com/groups/147790705629528/

Będzie się działo.…..A to wszyst­ko spraw­ka Dobrych Ludzi, Anio­łów tu na Zie­mi któ­rzy poda­ro­wa­li na licy­ta­cję całą See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 mon­ths ago

Chcesz zbie­rać nakręt­ki dla Rad­ka w pla­ców­ce oświa­to­wej gdzie pra­cu­jesz? Napisz na priv, dostar­czę pla­ka­ty.

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 mon­ths ago
Album bez nazwy

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
2 mon­ths ago
Zdję­cia z posta użyt­kow­ni­ka Cegieł­ki i Nakręt­ki dla Rad­ka Wiśniew­skie­go

Cegieł­ki czy­li fan­ty na licy­ta­cję też otrzy­mu­je­my. Dzię­ku­ję Mar­ta Wal­czak

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
« 1 of 5 »